Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Συμβούλου Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Το Διοικητικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΔΕΕ) σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ), η οποία ενεργεί στο CSAP ως Εξωτερικός Φορέας Πιστοποίησης, προσφέρουν στους απόφοιτους του CSAP Mastering Program τη δυνατότητα να λάβουν Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Συμβούλου Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Είναι προφανές ότι όλη η διαδικασία επιλογής των προσώπων από το ΔΕΕ για την Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Συμβούλου Επιχειρήσεων και Οργανισμών είναι αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του ΔΕΕ και δεν εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο το CSAP Mastering Program, η ΕΕΣΜ και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 

 

ΔΕΕ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ & ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ