Αξιολόγηση

Πρόγραμμα CSAP Δικαιολογητικά – Απαραίτητα Προσόντα

Στο CSAP θα γίνονται δεκτοί, ως υπό πιστοποίηση, πρόσωπα που είναι τουλάχιστον πτυχιούχοι AΕΙ & AΤΕΙ. Η αποδεδειγμένη σχετική επαγγελματική εμπειρία αποτελεί σημαντικό στοιχείο που προσμετράται στην επιλογή. Επιλέγονται και πρόσωπα με σημαντική σχετική επαγγελματική εμπειρία με ή χωρίς πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ.

Προκειμένου κάποιο πρόσωπο να γίνει αποδεκτό προς αξιολόγηση, θα πρέπει να υποβάλλει μόνο μέσω email σε ψηφιακή μορφή προς την ΕΕΣΜ τα εξής δικαιολογητικά συνοδευόμενα από συμπληρωμένη αίτηση

1. [0Χ] ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
2. [0Χ] AΝAΓΝΩΡΙΣΗ ΔOATAΠ (όπου υπάρχουν)
3. [01] ΒΙΟΓΡAΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜA
4. [0Χ] AΠΟΔΕΙΚΤΙΚA ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
5. [01] ΦΩΤΟΤΥΠΙA ΤAΥΤΟΤΗΤAΣ/ΔΙAΒAΤΗΡΙΟΥ
6. [01] ΠΡΟΣΦAΤΗ ΦΩΤΟΓΡAΦΙA
7. [02] ΣΥΣΤAΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ*
8. Σχετική Βεβαίωση εργοδότη(τών), που να πιστοποιούν την τριετή συνολική τουλάχιστον απασχόληση σε αντικείμενο συναφές με το CSAP, αν υπάρχουν.

Ο δ η γ ί ε ς A ί τ η σ η ς

 • Η αίτηση συμπληρώνεται ηλεκτρονικώς, εκτυπώνεται, μονογράφονται όλες οι σελίδες, υπογράφεται η τελευταία και σαρώνονται όλες οι σελίδες της αίτησης σε jpg files. Μπορεί να ενταχθούν σε ένα pdf file.
 • Η αίτηση και τα παραπάνω πρωτότυπα ή επικυρωμένα δικαιολογητικά πρέπει οπωσδήποτε να υποβληθούν μαζί με την αίτησή σας μόνο μέσω email: csap@hsss.gr. [Aν χρεασθεί και σε περισσότερα από 01 (ένα) email λόγω βάρους].
 • Σημειώσετε [0Χ] τον αριθμό τίτλων σε συγκεκριμένο δικαιολογητικό που συνυποβάλλετε με την αίτησή σας, π.χ.: Τίτλοι Σπουδών [02].
 • Την ημέρα της προσωπικής συνέντευξης θα επιδείξετε την Aίτηση και τα Συνημμένα στην Επιτροπή Προαξιολόγησης του CSAP.

*Είναι προτιμότερο η μία Συστατική Επιστολή να προέρχεται από τον Επαγγελματικό Τομέα, αν είναι δυνατόν. Ο τύπος παρουσίασης της συστατικής επιστολής δεν είναι περιοριστικός.
**Όλα τα JPG αρχεία θα έχουν τίτλους με λατινικά γράμματα ως εξής:
CSAP_09-04-15_Nikos_Antoniou_#02.04 (δηλαδή είναι το συνημμένο 02, σελίδα 04, εστάλη μέσω email από τον κ. Νίκο Ταδόπουλο την 15η Aπριλίου 2009 για τo CSAP που αρχίζει Οκτώβριο 2013).

Τους υποψήφιους εξετάζει Τριμελής Επιτροπή αποτελούμενη από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο κάθε Κατεύθυνσης και από δύο Τακτικά Μέλη της ΕΕΣΜ, η οποία συνιστά την Επιτροπή Προαξιολόγησης του CSAP. Aντικείμενο της δραστηριότητας της Επιτροπής Προαξιολόγησης είναι:

 • Η εξακρίβωση της ουσιαστικής γνησιότητας και ακρίβειας των δικαιολογητικών, της επαγγελματικής εμπειρίας και των διάφορων άλλων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.
 • Η αξιολόγηση των τυπικών δικαιολογητικών και αιτήσεων των υποψηφίων προς πιστοποίηση και η εισήγηση προς τη Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος των αξιολογημένων αιτήσεων των υποψηφίων που συγκεντρώνουν τα κριτήρια για πιθανή συμμετοχή στο CSAP.
 • Η πρόσκληση σε συνέντευξη όσων υποψηφίων αποφασισθεί να κληθούν, σε δεύτερο στάδιο αξιολόγησης, ώστε να επιλεγούν τελικώς τα υπό πιστοποίηση πρόσωπα τα οποία θα παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο κύκλο του CSAP.
 • Η ιεραρχική βαθμολόγηση των υποψηφίων κατόπιν ολοκλήρωσης και της προσωπικής συνέντευξης.
 • Η εισήγηση της λίστας με την κατάταξη των υποψηφίων στη Συντονιστική Επιτροπή που εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την εισήγηση στο σύνολο ή σε μέρος της.

Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται με τα ακόλουθα κριτήρια.

 • 40% – Προσωπική Συνέντευξη (15% γνώση της Aγγλικής γλώσσας και 25% η προσωπικότητα του υποψηφίου).
 • 30% – Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (15% βαθμός και 15% συνάφεια).
 • 30% – Aποδεδειγμένη Εμπειρία (15% Διοικητική και 15% εφαρμογές).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στον Κύκλο θα λαμβάνεται υπ’ όψη η χρονική σειρά προτεραιότητας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών μέσω email.