Αξιολόγηση

CSAP Mastering Program:  Δικαιολογητικά, Απαραίτητα Προσόντα και Όροι Φοίτησης

Στο CSAP θα γίνονται δεκτοί, ως υπό πιστοποίηση, πρόσωπα που είναι τουλάχιστον πτυχιούχοι AΕΙ & AΤΕΙ. Η αποδεδειγμένη σχετική επαγγελματική εμπειρία αποτελεί σημαντικό στοιχείο που προσμετράται στην επιλογή. Επιλέγονται και πρόσωπα με σημαντική σχετική επαγγελματική εμπειρία με ή χωρίς πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ.

Προκειμένου κάποιο πρόσωπο να γίνει αποδεκτό προς αξιολόγηση, θα πρέπει να μελετήσει την Αίτηση Συμμετοχής και να την υποβάλλει μόνο ψηφιακώς.

Για την Aίτηση Συμμετοχής στο CSAP Mastering Program

Οι υποψήφιοι δύναται να έχουν μία προσωπική συνέντευξη με μέλος της Επιτροπής Προαξιολόγησης του CSAP. Aντικείμενο της δραστηριότητας της Επιτροπής Προαξιολόγησης είναι:

 • Η εξακρίβωση της ουσιαστικής γνησιότητας και ακρίβειας των δικαιολογητικών, της επαγγελματικής εμπειρίας και των διάφορων άλλων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.
 • Η αξιολόγηση των τυπικών δικαιολογητικών και αιτήσεων των υποψηφίων προς πιστοποίηση και η εισήγηση προς τη Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος των αξιολογημένων αιτήσεων των υποψηφίων που συγκεντρώνουν τα κριτήρια για πιθανή συμμετοχή στο CSAP.
 • Η πρόσκληση σε συνέντευξη όσων υποψηφίων αποφασισθεί να κληθούν, σε δεύτερο στάδιο αξιολόγησης, ώστε να επιλεγούν τελικώς τα υπό πιστοποίηση πρόσωπα τα οποία θα παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο κύκλο του CSAP.
 • Η ιεραρχική βαθμολόγηση των υποψηφίων κατόπιν ολοκλήρωσης και της προσωπικής συνέντευξης.
 • Η εισήγηση της λίστας με την κατάταξη των υποψηφίων στη Συντονιστική Επιτροπή που εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την εισήγηση στο σύνολο ή σε μέρος της.

Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται με τα ακόλουθα κριτήρια.

 • 30% – Η προσωπικότητα του υποψηφίου.
 • 30% – Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης.
 • 40% – Aποδεδειγμένη Εμπειρία (Διοικητική και εφαρμογές).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στον Κύκλο θα λαμβάνεται υπ’ όψη η χρονική σειρά προτεραιότητας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών.

 

Όροι Φοίτησης

Η φοίτηση ενός υπό πιστοποίηση προσώπου θεωρείται περαιωθείσα επιτυχώς, όταν συντρέχουν όλοι οι παρακάτω λόγοι:

 1. Παρακολούθηση των προγραμματισμένων διαλέξεων για ζώσης ή/και εξ αποστάσεως, εφόσον οι αδικαιολόγητες απουσίες ανά εκπαιδευτικό εξάμηνο του 1ου έτους σπουδών (Οκτώβριος – Φεβρουάριος, Μάρτιος – Ιούνιος) δεν υπερβαίνουν τις 30 ώρες διδασκαλίας. Η υπέρβαση του ορίου των απουσιών ανά εξάμηνο θέτει το υπό πιστοποίηση πρόσωπο αυτόματα εκτός του CSAP Προγράμματος.
 2. Συμμετοχή και στις 2 εξαμηνιαίες εξετάσεις του Φεβρουαρίου και του Ιουνίου.
 3. Υποβολή των προβλεπόμενων εξαμηνιαίων εργασιών (DCSYM για Φεβρουάριο και System Dynamics για Ιούνιο).
 4. Η παρακολούθηση των διαλέξεων του CSAP Προγράμματος είναι υποχρεωτική και οι φοιτητές είναι υπό πιστοποίηση πρόσωπα από την υποβολή υποψηφιότητας στο CSAP Πρόγραμμα μέχρι και την απονομή των πιστοποιητικών. Η εκπαίδευση είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις διαδικασίες πιστοποίησης (επαγγελματικές εργασίες, εξετάσεις, μελέτη πιστοποίησης, παρουσίαση της μελέτης πιστοποίησης σε συνέδριο της ΕΕΣΜ) και δεν διαχωρίζεται από την πιστοποίηση που σημαίνει ότι τα υπό πιστοποίηση πρόσωπα του CSAP Προγράμματος πρέπει υποχρεωτικώς να ολοκληρώσουν όλα τα βήματα εκπαίδευσης και πιστοποίησης.
 5. Η ελάχιστη επίδοση από τα παραπάνω 02 και 03 πρέπει να είναι 60/100 . Σε περίπτωση αποτυχίας σε μία από τις δύο εξαμηνιαίες εξετάσεις γίνεται επανεξέταση εντός 15 ημερών. Σε περίπτωση εκ νέου αποτυχίας το υπό πιστοποίηση πρόσωπο εξέρχεται του CSAP Προγράμματος.
 6. Υποβολή της Μελέτης Πιστοποίησης, η οποία θα εγκριθεί από την Eξεταστική Eπιτροπή του CSAP. Εάν η Μελέτη Πιστοποίηση δεν εγκριθεί τότε επανυποβάλλεται.
 7. Υποχρεωτική παρουσίαση της Μελέτης Πιστοποίησης στο επόμενο Εθνικό και Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ).
 8. Στους επιτυχώς ολοκληρώσαντες, το CSAP Πρόγραμμα θα προσφέρει το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Πιστοποιητικό της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ) η οποία ενεργεί ως Εξωτερικός Φορέας Πιστοποίησης του CSAP Προγράμματος.