Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας CSAP

CSAP Mastering Program (www.csap.gr)
Certified Systemic Analyst Professional (CSAP)
Πανεπιστήμιο Πειραιώς – ΚΕΔΙΒΙΜ

Όροι Παρακολούθησης και Διαχείρισης του Υλικού του CSAP  

01. Ως διδάσκων και ως υπό πιστοποίηση πρόσωπο και φοιτητής του CSAP Mastering Program, www.csap.gr, του Πανεπιστημίου Πειραιώς – ΚΕΔΙΒΙΜ, έχω μελετήσει την ιστοσελίδα του CSAP Προγράμματος (www.csap.gr) και έχω αποδεχθεί το περιεχόμενό της. Ως υπό πιστοποίηση πρόσωπο από το CSAP λαμβάνω τις διαφάνειες των εισηγητών, επιπλέον ψηφιακό υλικό, τυχόν υλικό σε χαρτί και συμπεριλαμβανομένων των τυχόν recordings (μαγνητοσκοπήσεις των διαλέξεων). Όλο το υλικό αυτό πρέπει να μένει αποκλειστικά και μόνο για την ατομική χρήση του υπό πιστοποίηση προσώπου εντός του CSAP Προγράμματος. Το CSAP και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς – ΚΕΔΙΒΙΜ για τα παραπάνω δεν παρέχουμε κανένα δικαίωμα αντιγραφής, μεταφοράς, μετάδοσης και χρήσης με οποιοδήποτε τρόπο σε άλλο πρόσωπο του CSAP αλλά και γενικότερα σε άλλο φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο.

02. Το σύνολο του Περιεχομένου κάθε Γνωστικού Αντικειμένου, Μαθήματος, Ομιλίας, Διάλεξης και εν γένει Παρουσίασης, στα πλαίσια του CSAP Mastering Program, του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), προσφερομένου είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Webex ή άλλης ανάλογης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, διαφανειών, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, βίντεο και γενικά κάθε είδους αρχείων ήχου και εικόνας, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) του Διδάσκοντα – Παρουσιάζοντα αυτό και του δικαιούχου, μη αποκλειστικής άδειας εκμετάλλευσης του περιουσιακού δικαιώματος της πνευματικής του ιδιοκτησίας, κατ’ άρθρο 13 του ν. 2121/93, ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, περί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και περί προστασίας της προσωπικότητας.

03. Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς παρέχει το δικαίωμα μόνο σε φοιτητές του προγράμματος, όπως φορτώνουν και εγκαθιστούν, μέσω της πλατφόρμας Webex ή άλλης παρόμοιας, δια της οποίας δύνανται να παρακολουθούν διαδικτυακά οι φοιτητές το πρόγραμμα CSAP, ψηφιακά αντίγραφα των Μαθημάτων, Ομιλιών, Διαλέξεων και εν γένει Παρουσιάσεων του Προγράμματος CSAP, σε απλό προσωπικό υπολογιστή, tablet ή κινητό τηλέφωνο, για παρακολούθηση σε επόμενο χρόνο. Επίσης το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς παρέχει το δικαίωμα μόνο σε φοιτητές επόμενων κύκλων του CSAP Προγράμματος να χρησιμοποιήσουν υλικό προηγούμενων κύκλων σπουδών με αποκλειστική διαχείριση από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του CSAP Προγράμματος. Η κατοχή ψηφιακού αντιγράφου Μαθημάτων, Ομιλιών, Διαλέξεων και εν γένει Παρουσιάσεων του Προγράμματος CSAP επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση από το φοιτητή, χωρίς το δικαίωμα αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εις αυτόν. Η κατοχή του ψηφιακού αυτού αντιγράφου συμφωνείται ότι είναι επιτρεπτή μόνον εφ’ όσον γίνεται για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς δικαίωμα περαιτέρω δημοσιοποίησής του σε τρίτα πρόσωπα, υποχρέωση την οποία οφείλουν να διαφυλάττουν οι φοιτητές.

04. Η φόρτωση και εγκατάσταση ψηφιακού αντιγράφου των Μαθημάτων, Ομιλιών, Διαλέξεων και εν γένει Παρουσιάσεων του Προγράμματος CSAP επιτρέπεται να λάβει χώρα, μόνον μετά την αποδοχή των όρων του παρόντος, που θα περιλαμβάνονται, κατά τρόπο διαφανή, στο ηλεκτρονικό μήνυμα πρόσκλησης εισόδου στην πλατφόρμα Webex ή άλλης παρόμοιας. Η είσοδος στην πλατφόρμα Webex συνιστά αποδοχή του συνόλου των όρων του παρόντος. Η είσοδος συνεπώς ενός Φοιτητή (χρήστη) σε ένα Μάθημα της πλατφόρμας Webex ή άλλης παρόμοιας, μέσω της οποίας διενεργούνται τα διαδικτυακά μαθήματα του προγράμματος CSAP και παρέχεται η δυνατότητα ψηφιακής αντιγραφής τους, συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά και ενδεικτικά η δημόσια αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, πώληση, μετάδοση, έκδοση, εκτέλεση, περαιτέρω αντιγραφή, φωτογράφηση, εκτύπωση και εμφάνιση σε κοινωνικά δίκτυα και στο δημόσιο εν γένει χώρο, μέρους ή όλου του περιεχομένου ενός Μαθήματος, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Διδάσκοντα – Παρουσιάζοντα, του Επιστημονικού Υπεύθυνου του CSAP και του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Οι κατά τα ανωτέρω φοιτητές (υπό πιστοποίηση πρόσωπα) του προγράμματος CSAP, ως χρήστες του δικτυακού τόπου – πλατφόρμας Webex ή άλλης παρόμοιας, κατά παραχώρηση του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς, δεν επιτρέπεται να αλλάζουν, να διανέμουν, να αναπαράγουν με οιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτων, το ανωτέρω περιεχόμενο, το οποίο προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, προσωπικών δεδομένων, δικαιωμάτων προσωπικότητας, εμπορικών σημάτων ή προϊόντων κατοχυρωμένων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, που ανήκουν σε τρίτους, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει προηγουμένως γραπτή συναίνεση του κατόχου αυτών των δικαιωμάτων. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών του Διδάσκοντα – Παρουσιάζοντα, του Επιστημονικού Υπεύθυνου του CSAP και του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με οποιονδήποτε τρόπο, συνεπάγεται τις ευθύνες και επισύρει τις ποινές, που ορίζει ο νόμος. Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς πέραν των λοιπών δικαιωμάτων του, μπορεί να μην επιτρέπει την πρόσβαση στην πλατφόρμα Webex ή άλλης παρόμοιας του προγράμματος CSAP, σε χρήστη, που επανειλημμένα παραβιάζει τον ανωτέρω όρο. Επανειλημμένη παράβαση των παρόντων όρων γίνεται όταν ο χρήστης έχει παραβιάσει τους παρόντες όρους τουλάχιστον δύο φορές.

05. Ο διδάσκων και ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς μπορεί να υιοθετήσει ελεύθερα και χωρίς καμμία δέσμευση, έξωθεν προερχομένη, νέους όρους χρήσης των υπηρεσιών του ή/και να τροποποιήσει τους όρους, υπό τους οποίους επιτρέπεται η λήψη ψηφιακών αντιγράφων των Μαθημάτων, Ομιλιών, Διαλέξεων και εν γένει Παρουσιάσεων του Προγράμματος CSAP, ακόμη δε και να διακόπτει προσωρινά ή/και μόνιμα την παροχή της υπηρεσίας.

06. Σε καμία περίπτωση το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς δεν ευθύνεται για την απώλεια ή την αποτυχία αποθήκευσης ή την καταστροφή περιεχομένου, το οποίο διατηρείται ή διακινείται μέσω της πλατφόρμας Webex ή άλλης ανάλογης.

07. Ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί στην περίληψη των δικών του προσωπικών δεδομένων, εικόνας και λόγου, που αφορά τον ίδιο, ως φοιτητή του προγράμματος CSAP και μετέχοντα συνεπώς στα ανωτέρω μαθήματα, ομιλίες, διαλέξεις και παρουσιάσεις, στα ψηφιακά αντίγραφα, που μπορούν να αντιγράψουν και κατεβάσουν τόσο οι συμφοιτητές του, για λόγους εκπαιδευτικούς κατά τα ανωτέρω, όσο και ο διδάσκων – παρουσιάζων, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του CSAP και το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για λόγους τήρησης του ακαδημαϊκού τους αρχείου και συνεχούς βελτίωσης της οργάνωσης και του περιεχομένου του CSAP Προγράμματος.