Κανονισμοί

Ο Κανονισμός Λετουργίας και Ποιότητας του CSAP της ΕΕΣΜ περιλαμβάνει τον Κανονισμό Λειτουργίας και Πιστοποίησης καθώς και το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας του CSAP.

Τα δύο pdf αρχεία δύναται να αναγνωσθούν κάνοντας κλικ στις δύο παρακάτω προτάσεις.

Κανονισμός Λειτουργίας και Πιστοποίησης

Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας