Κανονισμοί

Ο Κανονισμός Λετουργίας και Ποιότητας του CSAP Mastering Program του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΚΕΔΙΒΙΜ) και της ΕΕΣΜ που ενεργεί ως εξωτερικός φορέας πιστοποίησης, περιλαμβάνει τον Κανονισμό Λειτουργίας και Πιστοποίησης καθώς και το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας του CSAP.

Τα δύο pdf αρχεία δύναται να αναγνωσθούν κάνοντας κλικ στις δύο παρακάτω προτάσεις.

Κανονισμός Λειτουργίας και Πιστοποίησης

Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας