Μόρια Δημοσίου

Μόρια Δημοσίου Διοικητικής Εξέλιξης


Το CSAP Επαγγελματικό Πρόγραμμα με Πιστοποίηση
αξιολογήθηκε με βάση τις διαδικασίες που προβλέπει το Δημόσιο και έχει επιπλέον πιστοποιηθεί από το Δημόσιο με κωδικό πιστοποίησης 328.

Με βάση την Πιστοποίηση του Δημοσίου, το CSAP παρέχει 50 Μόρια Επιμόρφωσης και Κατάρτισης στους εν ενεργεία Δημοσίους Υπαλλήλους, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, που επιτυχώς έχουν ολοκληρώσει όλα τα στάδια του CSAP Επαγγελματικού Προγράμματος. Τα μόρια αυτά μετρώνται επιπλέον τυχόν μορίων από τίτλους σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό δίπλωμα ή/και διδακτορικό) που τυχόν έχει ο υπάλληλος και δεν συμψηφίζονται.

Επιπλέον Ευκαιρίες που προσφέρει η επιτυχής ολοκλήρωση της Μελέτης Πιστοποίησης που εντάσσεται στο δεύτερο στάδιο του CSAP Προγράμματος.

Διευκρινίζεται ότι οι εν ενεργεία Δημόσιοι Υπάλληλοι, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού που παρακολουθούν το CSAP Επαγγελματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Επιπέδου δύνανται να πραγματοποιήσουν το δεύτερο στάδιο της Μελέτης Πιστοποίησης στην Υπηρεσία τους, την οποία παρουσιάζουν υποχρεωτικώς σε ένα από Εθνικά και Διεθνή Συνέδρια της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ) και δύνανται να λάβουν από την Υπηρεσία τους, επιπλέον των 50 παραπάνω μορίων, 80 Μόρια κατόπιν σχετικής ειδικής απόφασης της Υπηρεσία τους. Τα μόρια αυτά διεκδικούνται από τον ίδιο τον υπάλληλο και η αποδοχή των μορίων από την Υπηρεσία του εξαρτάται πάντοτε από τις εκάστοτε αλλαγές των σχετικών νόμων και σχετικών διαταγών των Δημοσίων Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του CSAP, δίδεται η δυνατότητα στο CSAP Πρόγραμμα και στη διαδικασία ανάπτυξης της Μελέτης Πιστοποίησης, ένα μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του υπό πιστοποίηση Δημοσίου Υπαλλήλου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, να είναι ένας εκ των Προϊσταμένων του, ο οποίος θα παρακολουθεί τη δυνατότητα υλοποίησης της Μελέτης Πιστοποίησης στην Υπηρεσία του υπαλλήλου. Στην περίπτωση αυτή ο Προϊστάμενος δύναται να εισηγηθεί στην Υπηρεσία την ηθική αμοιβή του επαίνου του υπαλλήλου και ο υπάλληλος, μετά από σχετική απόφαση της Υπηρεσίας του, λαμβάνει από την Υπηρεσία του επιπλέον 70 Μόρια. Τα μόρια αυτά διεκδικούνται από τον ίδιο τον υπάλληλο και η αποδοχή των μορίων από την Υπηρεσία του εξαρτάται πάντοτε από τις εκάστοτε αλλαγές των σχετικών νόμων και σχετικών διαταγών των Δημοσίων Υπηρεσιών.

Τα Μόρια Δημοσίου είναι σημαντικά και προσμετρούνται στην αξιολόγηση για την εξέλιξη των Δημοσίων Υπαλλήλων, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού στην ιεραρχία με βάση το Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων ως ο Νόμος εκάστοτε ορίζει.

Video Conferencing για Live Παρακολούθηση Διαλέξεων του CSAP από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και της αλλοδαπής