Οφέλη CSAP

Οφέλη Στελέχους από το CSAP για Εργασία σε Επιχειρήσεις και σε Υπηρεσίες

 

Ενίσχυση Ευκαιριών Εργασίας και Προαγωγών

Η Αγορά σήμερα αναζητεί Πιστοποιημένους επαγγελματίες. Οι επιχειρήσεις σήμερα χρειάζονται στελέχη με εφαρμόσιμες γνώσεις και ικανότητες για αύξηση της απόδοσης, της παραγωγικότητας, της αποτελεσματικότητας, της ανταγωνιστικότητας.
Το CSAP σε κάνει Πιστοποιημένο Επαγγελματία.

Αναβάθμιση Τυπικών Προσόντων

Η Πιστοποίηση από την ΕΕΣΜ αναβαθμίζει τα προσόντα του συμμετέχοντα. Η ΕΕΣΜ είναι αναγνωρισμένος φορέας διεθνούς κύρους και είναι τακτικό μέλος της International Federation for Systems Research (National Societies).
Αυτή η πιστοποίηση καλύπτει το κενό μεταξύ των ακαδημαϊκών γνώσεων και των ρεαλιστικών αναγκών της αγοράς. Ξεχωρίζει τον κάτοχό του αποδεικνύοντας με την πιστοποίηση τα προσόντα τού βιογραφικού του.
Το CSAP σε αναβαθμίζει στην ανταγωνιστική αγορά.

Μοναδική Επαγγελματική Διαφοροποίηση

Το CSAP είναι διεθνώς το πρώτο επαγγελματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακού επιπέδου. Το CSAP δημιουργεί ανταγωνιστική επαγγελματική διαφοροποίηση με εφαρμοσμένες διεθνώς επιστημονικές μεθοδολογίες και καινοτόμες εφαρμογές της Επαγγελματικής Συστημικής. Προσφέρει τεχνογνωσία τελευταίας γενεάς, εύκολα αξιοποιήσιμη, ρεαλιστικά εφαρμόσιμη και αποδεδειγμένα αποτελεσματική.
Το CSAP σε κάνει να ξεχωρίζεις.

Βελτίωση Επαγγελματικής Εικόνας

Το CSAP δίνει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα συμμετοχής σε εθνικά και διεθνή συνέδρια οργανισμών και φορέων διεθνούς κύρους με εκατοντάδες συμμετέχοντες από καινοτόμες εταιρείες και φορείς.
Το CSAP αλλάζει τη χωροθέτησή σου στην αγορά.

Ενίσχυση Επαγγελματικής Δικτύωσης

Το CSAP προσφέρει ευκαιρίες επικοινωνίας και γνωριμίας με καταξιωμένα στελέχη, επαγγελματίες και πρωτοποριακές εταιρείες της Ελληνικής και διεθνούς αγοράς. Η ΕΕΣΜ συνεργάζεται με δεκάδες μεγάλες Ελληνικές εταιρείες για τους υπό πιστοποίηση και για τους πιστοποιημένους επαγγελματίες του προγράμματος.
Το CSAP διευρύνει τις επαφές σου.

Αποδεδειγμένη Εφαρμοσμένη Εμπειρία

Το CSAP προσφέρει μοναδικές εμπειρίες από επιτυχημένα έργα γνωστών και πρωτοπόρων εταιρειών διεθνούς κύρους. Προωθεί ένα εκρηκτικό μίγμα γνώσεων, δεξιοτήτων, εργαλείων και τεχνικών με πρακτικές εμπειρίες, απαραίτητες για την επίτευξη βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προσωπικών και εταιρικών στόχων.
Το CSAP αποδεδειγμένα προσφέρει πρακτική εμπειρία.

Υποστήριξη στην Προετοιμασία για Πιστοποίηση κατά PMI

Το CSAP παρέχει δυνατότητα εκπαίδευσης και για τη συμμετοχή στην πιστοποίηση του Project Management Professional (PMP) κατά PMI.
Το CSAP είναι πάντα μαζί σου.

Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα στην Αγορά

Το CSAP με τα πολύ γνωστά επιστημονικά αντικείμενα της Συστημικής Σκέψης, της Συστημικής Δυναμικής, της Κυβερνητικής και της μοντελοποίησης και προσομοίωσης συστημάτων δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες του προγράμματος να κάνουν τη διαφορά στην αγορά με τα επιστημονικά εργαλεία που διαθέτει.
Το CSAP σου δίδει εργαλεία να κάνεις τη διαφορά.

Μόρια Επιμόρφωσης και Κατάρτισης Δημοσίου

Το CSAP έχει πιστοποιηθεί από το Δημόσιο και παρέχει Μόρια Επιμόρφωσης και Κατάρτισης στους εν ενεργεία Δημοσίους Υπαλλήλους, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, που επιτυχώς έχουν ολοκληρώσει όλα τα στάδια του CSAP Επαγγελματικού Προγράμματος. Τα μόρια αυτά μετρώνται επιπλέον τυχόν μορίων από τίτλους σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό δίπλωμα ή/και διδακτορικό) που τυχόν έχει ο υπάλληλος και δεν συμψηφίζονται.
Το CSAP είναι σημαντικός μοχλός στη διοικητική σου εξέλιξη.

 

Οφέλη από το CSAP για τις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς

 

Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

Τα πιστοποιημένα στελέχη αναπτύσσουν το εταιρικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με την εφαρμογή εργαλείων επίλυσης περίπλοκων προβλημάτων με χρήση των Συστημικών Μεθοδολογιών. Η επιχείρηση έχει στελέχη ικανά να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της σύγχρονης αγοράς.

Αύξηση της Παραγωγικότητας

Τα πιστοποιημένα στελέχη της επιχείρησης διαθέτουν δεξιότητες, μεθοδολογίες και εργαλεία αποδοτικής διαχείρισης σύνθετων διεργασιών. Αυξάνουν την παραγωγικότητά της διασφαλίζοντας αλληλουχία και διαδοχή ενεργειών και λειτουργιών μειώνοντας το χρόνο, τα λάθη, τις απώλειες και τις απορρίψεις.

Ανάπτυξη των Στελεχών της

Το CSAP ενισχύει το επιστημονικό και επαγγελματικό επίπεδο των στελεχών της επιχείρησης, που είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της στο σημερινό ανταγωνιστικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Δημιουργία Σύγκλησης Απόψεων και Συνοχής Ομάδων της

Ο επαγγελματίας Συστημικός Αναλυτής είναι το διαμεσολαβητικό στέλεχος της επιχείρησης. Γνωρίζει να δημιουργεί γέφυρες επικοινωνίας και προϋποθέσεις σύγκλησης μεταξύ των άλλων στελεχών. Ο επαγγελματίας Συστηµικός Αναλυτής με τις συστημικές μεθοδολογίες και πολυμεθοδολογίες συνθέτει την ολική εικόνα, συνδυάζει διαφορετικές οπτικές γωνίες και ανακαλύπτει κοινούς ορίζοντες αποτελεσματικής υλοποίησης και σε δυναμικά και βιώσιμα περιβάλλοντα. Έχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες να διακρίνει τα κοινά σημεία και συμφέροντα για την αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων της επιχείρησης.

Αναβάθμιση των Γνώσεων και Δεξιοτήτων των Στελεχών

Το CSAP Επαγγελματικό Πρόγραμμα μεταπτυχιακού επιπέδου, ενισχύει το επιστημονικό και επαγγελματικό υπόβαθρο των στελεχών της Επιχείρησης για την ανάδειξη του ηγετικού ρόλου, που είναι αναγκαίος στο πολυσχιδές και συνεχώς εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Αύξηση της Αποδοτικότητας

Η διδασκαλία και οι εμπειρίες των πλέον σύγχρονων θεμάτων, μεθοδολογιών και εργαλείων της προσέγγισης των συστημάτων στο χώρο του e-Business και της διαχείρισης έργων, οδηγεί στη δημιουργία επίλεκτων στελεχών που διαθέτουν τη δυνατότητα αποδοτικής διαχείρισης σύνθετων διεργασιών, διασφαλίζοντας την αλληλουχία ή/και τη διαδοχή των ενεργειών και λειτουργιών καθώς και τον τρόπο εκτέλεσης αυτών.

Ενίσχυση της Αποτελεσματικότητας

Στόχος του CSAP Προγράμματος είναι να δημιουργεί στελέχη επιχειρήσεων, ικανά να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την πολυπλοκότητα και να ανταποκρίνονται στις πολυσχιδείς απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό που διέπει τις αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αξιοποίηση Διαθέσιμων Πόρων

Μέσω του CSAP προγράμματος, η Επιχείρηση μπορεί να αξιοποιήσει τη δυνατότητα που παρέχει ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στην εκπαίδευση του προσωπικού της, εκμεταλλευόμενη το 0,45% από τις εργοδοτικές της εισφορές. (Πρόγραμμα Επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,45%)
————————————————————————–

Live Broadcasting και Video Conferencing για Live Παρακολούθηση Διαλέξεων του CSAP από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και της αλλοδαπής
————————————————————————–

55 μεγάλες εταιρείες κύρους συνεργάζονται με την ΕΕΣΜ για τα υπό πιστοποίηση πρόσωπα και για τους πιστοποιημένους επαγγελματίες του CSAP προγράμματος
————————————————————————–

Έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται σύστημα διαχείρισης της ποιότητας κατά το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 το οποίο έχει επιθεωρηθεί από το διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης TUV Rheinland με αριθμό πιστοποιητικού 01 100 114341. Το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων που αφορούν στη λειτουργία του CSAP καθώς και στην πιστοποίηση φυσικών προσώπων.
Οι διεργασίες πιστοποίησης φυσικών προσώπων πραγματοποιούνται σύμφωνα με προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις οι οποίες συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17024.

————————————————————————–

To CSAP σου προσφέρει δυνατότητες και ευκαιρίες εργασίας

Το CSAP είναι κοντά σου και μετά από την πιστοποίηση

Οι επιχειρήσεις αναζητούν πιστοποιημένους επαγγελματίες

Πληροφορίες μόνο μέσω email: casap@hsss.gr