Στόχοι

Το Executive Πρόγραμμα Σπουδών “CSAP Mastering Program” στοχεύει στο να παρέχει άρτια και ποιοτική επαγγελματική εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, ώστε να παράγει καταρτισμένους Επαγγελματίες Συστημικούς Αναλυτές και να συμβάλλει θετικά στην ανταγωνιστικότητα και στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών είναι κατάλληλα σχεδιασμένο ώστε πέραν των βασικών μαθημάτων (κορμού και γενικής εκπαίδευσης) να παρέχει και κατάλληλα σχεδιασμένα μαθήματα ειδικότητας-κατεύθυνσης, με απώτερους στόχους:

 • Να παρέχεται κατάλληλη εκπαίδευση, ώστε οι υποψήφιοι να αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την εφαρμογή των σύγχρονων συστημικών προσεγγίσεων σε πολύπλοκα προβλήματα διοίκησης, διαχείρισης έργων και τεχνολογίας.
 • Να δίνεται έμφαση στο ρόλο του Συστημικού Aναλυτή ως στελέχους των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, ο οποίος επιδιώκει τη βελτίωση της αξίας τους μέσω της μελέτης των προβλημάτων και των αναγκών με στόχο τον καθορισμό των κατάλληλων μεθοδολογιών, εργαλείων και πρακτικών, που θα λύσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προβλήματα και θα επιτύχουν σημαντικά οφέλη για την επιχείρηση ή τον οργανισμό.
 • Να παρέχεται εκπαίδευση σχετικά με τη διαχείριση και την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας μέσω της μελέτης και του εντοπισμού ομοιοτήτων ανάμεσα σε τεχνολογικά, ανθρώπινα και φυσικά συστήματα.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω η ΕΕΣΜ με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς – ΚΕΔΙΒΙΜ:

 • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 17024. Το σύστημα διαχείρισης του CSAP θα ακολουθεί επίσης τα προβλεπόμενα από το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001 και από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Aρ. Πρωτ. Γ/25055/1-12-2005. Το ΣΔΠ εφαρμόζεται σε ολόκληρο το CSAP και σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα και στην ασφάλεια των επιστημονικών και διοικητικών υπηρεσιών και στην ικανοποίηση των υπό πιστοποίηση προσώπων.
 • Δεσμεύεται να εξασφαλίζει ότι το ΣΔΠ είναι αποτελεσματικό και αποδοτικό, τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον.
 • Παρακολουθεί αδιάλειπτα τις σύγχρονες επιστημονικές και εφαρμόσιμες εξελίξεις και τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς βελτιώνοντας συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της, όπου αυτό είναι εφικτό, την αποτελεσματικότητα των διεργασιών της και κατ’ επέκταση ολόκληρου του ΣΔΠ.
 • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα σε επιστημονικό και πρακτικό επίπεδο και σε λειτουργικό επίπεδο διεργασιών. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια του αδιάπτωτου εκσυγχρονισμού του ΣΔΠ από το ΔΣ της ΕΕΣΜ.
 • Παρέχει τα απαραίτητα μέσα και επιστημονικά εργαλεία (τεχνογνωσία, εκπαιδευμένο υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισμό) για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε δραστηριότητας του CSAP. Τηρεί αυστηρά και απαρέγκλιτα τις προϋποθέσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 • Επενδύει στη συνεχή έρευνα, κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των επιστημονικών στελεχών και των συνεργατών της ώστε να αναδεικνύεται η Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.
 • Παρακολουθεί, μετρά και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα, η ασφάλεια προσωπικού και υπηρεσιών.

Το Πρόγραμμα CSAP διακρίνεται για την πολύπλευρη απόκτηση γνώσεων και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας στους συμμετέχοντες με σημαντικότερα πλεονεκτήματα τα εξής :

 • Τα μαθήματα προσφέρουν θεωρητική γνώση και τεχνική πληροφόρηση με παράλληλη πρακτική εξάσκηση.
 • Οι διδακτικές μέθοδοι συνδυάζουν εισηγήσεις, case studies, syndicate studies, role playing, εργαστήρια και επισκέψεις από και σε σύγχρονες επιχειρήσεις.
 • Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από πανεπιστημιακούς καθηγητές της ημεδαπής και της αλλοδαπής και από καταξιωμένους managers. Όλοι οι διδάσκοντες διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στις ΗΠA.
 • Η ακαδημαϊκή παρακολούθηση κάθε κύκλου και κατεύθυνσης του CSAP πραγματοποιείται και μέσω ενός Learning Management System (LMS) η οποία θα συμπληρώνεται από την ηλεκτρονική Γραμματεία του.
 • Τα περισσότερα μαθήματα διδάσκονται με την κλασσική μέθοδο παρακολούθησης. Επίσης διεξάγονται και ηλεκτρονικά μαθήματα μέσω του LMS διότι διδάσκουν και εισηγητές από την αλλοδαπή. Με τη δυνατότητα διεξαγωγής ηλεκτρονικών μαθημάτων απαλείφεται και η επιβάρυνση της μετακίνησης σε χρόνο και, αναλογικά, σε κόστος.

Live Broadcasting και Video Conferencing για Live Παρακολούθηση Διαλέξεων του CSAP από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και της Κύπρου