Το CSAP Πρόγραμμα έχει επιθεωρηθεί από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης κατά ISO 9001:2008

Έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται σύστημα διαχείρισης της ποιότητας κατά το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 το οποίο έχει επιθεωρηθεί από το διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης TUV Rheinland με αριθμό πιστοποιητικού 01 100 114341. Το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων που αφορούν στη λειτουργία του CSAP καθώς και στην πιστοποίηση φυσικών προσώπων.

Οι διεργασίες πιστοποίησης φυσικών προσώπων πραγματοποιούνται σύμφωνα με προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις οι οποίες συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17024.