Ύλη

Διδακτέα Ύλη


Οι θεματικές ενότητες (και υπο-ενότητες) που απαρτίζουν τη δομή του Προγράμματος Σπουδών, καθώς και η βαρύτητά τους έχουν καθοριστεί με βάση:

  • τη συμμετοχή τους στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος, και
  • τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας αναφορικά με την εξειδίκευση των εκπαιδευομένων σε αυτές τις θεματικές ενότητες.

Τα μαθήματα των θεματικών ενοτήτων κατανέμονται σε δύο επίπεδα:

  • Βασικός Πυρήνας – αποτελείται από γνωστικά αντικείμενα υποδομής (μαθήματα κορμού) π.χ.: Professional Systemics (Επαγγελματική Συστημική), κλπ.
  • Εξειδίκευση – αποτελείται από γνωστικά αντικείμενα εξειδίκευσης της κατεύθυνσης του Project Management, της κατεύθυνσης του Digital Transformation and Business Innovation και από το Certification Project.

 


Επαγγελματικά Γνωστικά Αντικείμενα Κορμού


Διδακτικές ενότητες

 

A. Professional Systemics I. H Συστημική Σκέψη και η θεωρία Συστημάτων

01. Συστημικές Μεθοδολογίες και Πολυμεθοδολογίες

02. DCSYM Συστημική Μεθοδολογία, DCSYM Case Tool και εφαρμογές της DCSYM σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον

03. Στρατηγικό Συστημικό Management

04. Συστημική Δυναμική και λογισμικά πακέτα δυναμικής προσομοίωσης (Vensim PLE, Anylogic PLE, Forio)

05. Συστημικά Αρχέτυπα

06. Το Μοντέλο Βιώσιμου Συστήματος (VSM) και το λογισμικό VSMod


B. Professional Systemics IΙ. Εφαρμογές της Συστημικής Σκέψης και της θεωρίας Συστημάτων:

01. Συστημικές Διαπραγματεύσεις

02. The Synolic Model and the NLP System

03. Συστημικό Marketing

04. Συστημικό Branding

05. Συλλογικές και Ομόφωνες Αποφάσεις, Η συστημική μεθοδολογία SDD, CogniScope Software

06. Professional Systemics through Applied Visual Analytics on Big Data

07. Business Plan and Business Model Canvas with System Dynamics

08. Systems thinking and the Supply Chain

09. Crisis Management in Organizations. Business Continuity.

 


Γνωστικά Αντικείμενα Υποχρεωτικών Ειδικεύσεων


Γ. Project Management (PM):

01. Definitions, Project Life Cycle & PM Processes

02. Project Integration Management

03. Project Stakeholders Management

04. Project Scope Management

05. Project Procurement Management

06. Project Time Management

07. Project Cost Management

08. Project Quality Management

09. Project Risk Management

10. Project Resources Management

11. Project Communications Management

12. AGILE and SCRUM as Organizational «Change and Transformational» Agents

 

Δ. Digital Transformation and Business Innovation 

Δ1. Business Strategy for Digital Transformation

Δ11. Εισαγωγή στη Συστημική Προσέγγιση για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό Επιχειρήσεων

Δ12. Systems Approach for Digital Transformation

  1. Αναδιοργάνωση και Επανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διεργασιών
  2. Χαρτογράφηση Ρεύματος Αξίας (Value Stream Mapping)
  3. Σύστημα Παρακολούθησης, Μέτρησης, Ανάλυσης και Αξιολόγησης της Απόδοσης

Δ13. Business Strategy in Practice for Digital Entrepreneurship

Δ2. Systemic Design Thinking for Digital Business

Δ21. Business Plan and Business Model Canvas

Δ22. Digital Process Simulation Modeling for Business Applications using AnyLogic

Δ23. Μοντελοποίηση επιχειρησιακών διεργασιών, Business Process Model and Notation (BPMN)

Δ3. Applied Digital Transformation Tools for Business Innovation

Δ31. Visual Analytics Workshop: Data-based Digital Transformation

Δ32. Applied Digital Transformation Tools, technical issues & capabilities.

Δ33. Βασικά Εργαλεία Λειτουργίας για Ψηφιακό Μετασχηματισμό και Επιχειρηματική Δράση

Δ34. Systemic Digital Marketing

  1. Οnline/web marketing, δημιουργία διαδικτυακής εικόνας
  2. Social Media Marketing
  3. Διαφήμιση στο διαδίκτυο, Smart Advertising

Αναλυτική Ύλη Κατεύθυνσης – Digital Transformation and Business Innovation

Αναλυτικά η Ύλη της Κατεύθυνσης: Digital Transformation and Business Innovation

 

E. Εξειδικευμένες Λειτουργίες και Εφαρμογές με Εργαλεία

01. Εισαγωγή στα ERP Συστήματα, Ολοκλήρωση ERP με E-Commerce

02. Lean Six Sigma

03. Knowledge Management

04. Cybernetics for Systems Approach

05. Smart Cities: a Systems Approach

06. TQM

07. Business Process Management

08. Business Ethics

09. Corporate Governance

10. Διαχείριση Επικοινωνιών

11. Επαγγελματικά σχετικά Σεμινάρια


ΣΤ. Χρήση των Συστημικών Εργαλείων στην Ανάπτυξη της ατομικής και υποχρεωτικής Μελέτης Πιστοποίησης σε Επαγγελματικό Περιβάλλον (2o έτος σπουδών)