Ύλη

Διδακτέα Ύλη


Οι θεματικές ενότητες (και υπο-ενότητες) που απαρτίζουν τη δομή του Προγράμματος Σπουδών, καθώς και η βαρύτητά τους έχουν καθοριστεί με βάση:

  • τη συμμετοχή τους στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος, και
  • τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας αναφορικά με την εξειδίκευση των εκπαιδευομένων σε αυτές τις θεματικές ενότητες.

Τα μαθήματα των θεματικών ενοτήτων κατανέμονται σε δύο επίπεδα:

  • Βασικός Πυρήνας – αποτελείται από γνωστικά αντικείμενα υποδομής (μαθήματα κορμού) π.χ.: Professional Systemics (Επαγγελματική Συστημική), κλπ.
  • Εξειδίκευση – αποτελείται από γνωστικά αντικείμενα εξειδίκευσης της κατεύθυνσης του Project Management, της κατεύθυνσης του Digital Transformation and Business Innovation και από το Certification Project.

 


Επαγγελματικά Γνωστικά Αντικείμενα Κορμού


Διδακτικές ενότητες

 

A. Professional Systemics I. H Συστημική Σκέψη και η θεωρία Συστημάτων

01. Συστημικές Μεθοδολογίες και Πολυμεθοδολογίες

02. DCSYM Συστημική Μεθοδολογία, DCSYM Case Tool και εφαρμογές της DCSYM σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον

03. Στρατηγικό Συστημικό Management

04. Συστημική Δυναμική και λογισμικά πακέτα δυναμικής προσομοίωσης (Vensim PLE, Anylogic PLE, Forio)

05. Συστημικά Αρχέτυπα

06. Το Μοντέλο Βιώσιμου Συστήματος (VSM) και το λογισμικό VSMod


B. Professional Systemics IΙ. Εφαρμογές της Συστημικής Σκέψης και της θεωρίας Συστημάτων:

01. Συστημικές Διαπραγματεύσεις

02. The Synolic Model and the NLP System

03. Συστημικό Marketing

04. Συστημικό Branding

05. Συλλογικές και Ομόφωνες Αποφάσεις, Η συστημική μεθοδολογία SDD, CogniScope Software

06. Professional Systemics through Applied Visual Analytics on Big Data

07. Business Plan and Business Model Canvas with System Dynamics

08. Systems thinking and the Supply Chain

09. Crisis Management in Organizations. Business Continuity.

 


Γνωστικά Αντικείμενα Υποχρεωτικών Ειδικεύσεων


Γ. Project Management (PM):

01. Definitions, Project Life Cycle & PM Processes

02. Project Integration Management

03. Project Stakeholders Management

04. Project Scope Management

05. Project Procurement Management

06. Project Time Management

07. Project Cost Management

08. Project Quality Management

09. Project Risk Management

10. Project Resources Management

11. Project Communications Management

12. AGILE and SCRUM as Organizational «Change and Transformational» Agents

 

Δ. Digital Transformation and Business Innovation 

o1. Business Strategy in Practice for Digital Entrepreneurship

02. Systemic Design Thinking for Digital Business

03. Applied Digital Transformation Tools for Business Innovation

 

E. Εξειδικευμένες Λειτουργίες και Εφαρμογές με Εργαλεία

01. Εισαγωγή στα ERP Συστήματα, Ολοκλήρωση ERP με E-Commerce

02. Lean Six Sigma

03. Knowledge Management

04. Cybernetics for Systems Approach

05. Smart Cities: a Systems Approach

06. TQM

07. Business Process Management

08. Business Ethics

09. Corporate Governance

10. Διαχείριση Επικοινωνιών

11. Επαγγελματικά σχετικά Σεμινάρια


Ε. Χρήση των Συστημικών Εργαλείων στην Ανάπτυξη της ατομικής και υποχρεωτικής Μελέτης Πιστοποίησης σε Επαγγελματικό Περιβάλλον (2o έτος σπουδών)