Λειτουργίας και Πιστοποίησης

Οι Κανονισμοί Λετουργίας και Ποιότητας του CSAP της ΕΕΣΜ περιλαμβάνει τον Κανονισμό Λειτουργίας και τον Κανονισμό Πιστοποίησης καθώς και το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας του CSAP.

Τα δύο pdf αρχεία δύναται να αναγνωσθούν κάνοντας κλικ στις δύο παρακάτω προτάσεις.

Κανονισμός Λειτουργίας και Πιστοποίησης

Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας