Συστημική Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Επιχειρήσεων & Οργανισμών

 

Βικτωρία Ζγούβα, B.Sc., M.Sc., CSAP,

Οικονομολόγος, Δημοσιονομικός Ελεγκτής, Ελεγκτικό Συνέδριο
CSAP Mastering Program, csap.gr
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management) είναι ένας πολυσυζητημένος όρος στο σύγχρονο επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Όπως υπαγορεύεται από το Διεθνή Οργανισμό Πιστοποίησης (International Organisation of Standardization), πρωταρχική μέριμνα κάθε οργανισμού του δημοσίου ή/και του ιδιωτικού τομέα είναι η Διασφάλιση της Ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών του, καθώς και η ικανοποίηση των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών που σχετίζονται με τη λειτουργία του, εντός του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητές του.

Σύμφωνα με τους Flood & Carson (1988) και Ackoff (1999), οι οργανισμοί αποτελούν σκόπιμα οργανωμένα ανοιχτά συστήματα, τα οποία συντίθενται από ένα οριοθετημένο σύνολο αλληλοσυνδεόμενων και αλληλεξαρτώμενων στοιχείων, που συνεργάζονται στενά μεταξύ τους προς επίτευξη ενός ή περισσοτέρων επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Είναι γεγονός πως οι οργανισμοί σήμερα δραστηριοποιούνται σε ένα περιβάλλον υψηλής πολυπλοκότητας, το οποίο αποτελείται από αλληλένδετες, αλληλεξαρτώμενες και αλληλοεπιδρώντες δυνάμεις. Οι δυνάμεις αυτές συχνά χαρακτηρίζονται από απρόβλεπτη εξέλιξη στο χρόνο ή/και ιδιαίτερα σύνθετη χωρική δομή. Υιοθετώντας μία Συστημική Προσέγγιση (Systems Approach) και εφαρμόζοντας τα ισχυρά εργαλεία που διατίθενται στο Συστημικό Αναλυτή, όπως αυτά της συστημικής δυναμικής (system dynamics), οι οργανισμοί μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις δυνάμεις που ασκούν πιέσεις στη λειτουργία τους, αντιμετωπίζοντας τις απειλές και αξιοποιώντας τις ευκαιρίες, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα, να ενισχύονται οι επιθυμητές επιδράσεις και να εξαλείφονται ή να μειώνονται οι ανεπιθύμητες συνέπειες.

Στόχος κάθε δραστηριότητας αποτελεσματικής διαχείρισης των διαφόρων δυνάμεων που ασκούν πιέσεις στον οργανισμό, θα πρέπει να είναι η δημιουργία ή/και η διατήρηση μίας συνεκτικής οργανωσιακής δομής, η οποία να πληροί τη βασική αρχή της ποιότητας: “Conformance to Requirements” και “Fitness for Purpose”. Παράλληλα, σε αυτό το πλαίσιο πρωτοφανούς αναταραχής, όπου η διαχείριση της αλλαγής αποτελεί κλειδί για τη βιωσιμότητα κάθε οργανισμού, πρέπει να γίνεται συνεχώς κατανοητό ότι οι λαμβάνοντες αποφάσεων «δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα τα οποία είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, αλλά δυναμικές καταστάσεις οι οποίες αποτελούνται από σύνθετα συστήματα μεταβαλλόμενων προβλημάτων τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους» (Ackoff, 1979)».

Την υιοθέτηση μίας ολιστικής προσέγγισης της εταιρικής διακυβέρνησης και της Συστημικής Σκέψης (Systems Τhinking), πρεσβεύει το πρωτοποριακό Executive Πρόγραμμα Σπουδών Certified Systemic Analyst Professional (CSAP), το οποίο επιμελείται η Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ) και το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Ως εξειδικευμένο μεταπτυχιακού επιπέδου επαγγελματικό πρόγραμμα με 15 έτη λειτουργία, το CSAP έχει ως αποστολή του τη δημιουργία ανταγωνιστικής επαγγελματικής διαφοροποίησης με τη χρήση εφαρμοσμένων διεθνώς επιστημονικών μεθοδολογιών και καινοτόμων εφαρμογών στο πεδίο της Επαγγελματικής Συστημικής και στο καινοτόμο και άμεσα εφαρμόσιμο γνωστικό αντικείμενο του Συστημικού Management, καθώς προάγει τη διδακτική και μαθησιακή καινοτομία, χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία, τεχνικές και επιστημονικές μεθοδολογίες βασισμένες στη συστημική προσέγγιση.

Μέσω του CSAP προγράμματος και του άρτια καταρτισμένου ακαδημαϊκού και επαγγελματικού δυναμικού του, παρέχονται υψηλής ποιότητας υπηρεσίες εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, καθώς και εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στους σύγχρονους επαγγελματίες, διασφαλίζοντάς τους το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να αντιμετωπίζουν με επιτυχία την πολυπλοκότητα που επικρατεί στο σύγχρονο δυναμικό επιχειρησιακό περιβάλλον και στην αγορά εργασίας.

Τέλος, δεν πρέπει να παραληφθεί η αναφορά στην αναγνώριση του CSAP Mastering Program του Πανεπιστημίου Πειραιώς από το Διοικητικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το οποίο χορηγεί στους απόφοιτούς του «Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Συμβούλου Επιχειρήσεων».

Το CSAP δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες καριέρας! Ενημερώσου και κάνε Αίτηση (https://csap.gr/aitisi/).

Σύντομες πληροφορίες για το CSAP Mastering Program θα βρείτε σε video και σε pdf αρχείο στην https://csap.gr/short-presentation/ .

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα κάτωθι Links:
https://csap.gr/epikoinonia , www.csap.gr .